Bestuur

Stichting Volksuniversiteit Amsterdam volgt de Governance Code Cultuur.
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en goed toezicht in de cultuursector.

Goed bestuur en toezicht kenmerken zich door:
- duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij behorende verantwoordelijkheden;
- integer en transparant handelen, met het oog op de belangen van alle betrokkenen;
- deskundigheid in bestuur en toezicht;
- effectief bestuur en toezicht waarover ook verantwoording wordt afgelegd;
- effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke) middelen.
 
De directeur-bestuurder van Stichting Volksuniversiteit Amsterdam is verantwoordelijk voor het beleid: zowel inhoudelijk als financieel en wat betreft personeel en organisatie. De Raad van Toezicht controleert de bestuurder, zij bewaakt dat de bestuurder de missie van Volksuniversiteit Amsterdam volgt en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid.

Per 1 januari 2022 bestaat de Raad van Toezicht uit:
Laïla Abid, voorzitter
Jiefan Hsu, penningmeester
Souad Haouli
Marianne de Rooij
Marinus Pannevis

Per 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit de directeur-bestuurder Rens Koole.